"); if(isset($cfg[mysql_charset])) { mysql_query ("SET NAMES {$cfg[mysql_charset]}", $_SESSION['sessMySQLConn']); mysql_query ("SET CHARACTER SET {$cfg[mysql_charset]}", $_SESSION['sessMySQLConn']); } @mysql_select_db( $cfg['dbName'] ) or die ("Error: Database not found
"); ?>